CANONUL ÎNTÂIULUI-MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFANRosteşte mai întâi  Rugăciunile începătoareTropar

Cămara inimii curate o ai deschis cu cheia rugăciunii smerite, Şi pătrunzând razele Duhului ai văzut limpede tainele mărite, Pietrele celor rău credincioşi ţi-au zidit mucenice, cămara odihnei curate, Iar acum ca o piatră de mare preţ străluceşti în vistieria Bisericii adevărate, Căzut-ai înaintea Tatălui, cerând stăruitor iertare celor rătăciţi, Doamne, nu le socoti lor păcatul, spune şi pentru noi, cei necăjiţi.Condac

Astăzi cel ce a strălucit ca un înger cu lumina înţelepciunii, Intră prin porţile Vieţii, slăvind pe Dătătorul sfinţirii, Iar am văzut pe Hristos ca Prunc smerit în braţele Celei Preacurate, Iar astăzi mâna Celui Preaînalt încununează pe biruitorul celor deşarte.Icos

Cu pietre ai fost ucis, dar fost-ai întărit de Piatra vieţii, iar acum în palatele slavei te odihneşti cu cetele îngereşti, Şi cu pietrele rugăciunilor tale ne întăreşti în lucrarea dreptăţii, pe piatra răbdării aşează gândul nostru spre rodiri duhovniceşti.Cântarea întâi

Să împletim cununi de laude celei dintâi stele a mucenicilor, care a văzut slava Fiului şi s-a odihnit întru bucuria Sfinţilor, pe Sfântul Ştefan să îl lăudăm, credincioşii, ca pe o icoană a iertării, care zugrăvind în suflet chipul Patimilor a luat răsplata lucrării.Pe cei ce te cinstesc pe tine, învredniceşte-i rugăciunii stăruitoare, alungă norii ispitelor şi ne dă bucuria odihnei săltătoare, ca cel ce cu îngerii petreci acum, îndulcindu-te de cântări luminate, Roagă-te să aflăm noi mare milă şi mireasma gândurilor curate.

Bucură-te, cunună a mucenicilor lui Hristos, Soare al curăţiei cu chip prea luminos, Înger în trup, urmând cărările Înţelepciunii, Zbor spre cele cereşti cu aripile rugăciunii.

Slavă...

Învredniceşte-ne pe noi cercetării Tale dumnezeieşti, Căci cheltuind viaţa în păcate, suntem străini de cele cereşti, cu ochiul Tău cel milostiv priveşte şi spre sufletele noastre, Şi dă tămăduire grabnică sufletelor celor neputincioase.

Şi acum...

În râurile rugăciunilor tale stinge focul patimilor mele, Şi păzeşte mintea mea de cugetele cele rele, ca ceea ce eşti Maică a rugăciunii curate, povăţuieşte gândul meu spre cele înalte.Cântarea a treia*

De mâinile celor fărădelege ai fost trimis la cele cereşti, Însă ai luat cu tine rugăciunea plină de simţiri duhovniceşti, pe aceasta ajută-ne şi pe noi a o dobândi, mucenice, Ca să lăudăm numele tău, ca al unui vrednic purtător de Cruce.

Pietrele aruncate cu ură ţi-au zidit ţie scara iubirii, pe care, urcând la cele cereşti, ai aflat odihna Treimii, nu trece cu vederea pe cei ce îţi aduc glasuri smerite ale inimii, ci roagă-te pentru noi, ca să aflăm calea mântuirii.

Bucură-te, pomul cel răsărit în grădina Raiului, cartea cea pecetluită de lumina adevărului, izvorul cel nesecat al înţelepciunii Duhului, Văzătorule al slavei negrăite a Cuvântului.

Slavă...

Pe piatra credinţei întăreşte Doamne, pe cei ce Te cinstesc, Şi cu rugăciunile mucenicului Tău, dăruieşte-ne sfârşit creştinesc, marea vieţii pururea ne tulbură pe noi cei cu suflet neputincios, aruncă-ne ancora rugăciunii, ca să ajungem la liman luminos.

Şi acum...

Ca Ceea Ce eşti Cununa iubită a mucenicilor lui Hristos, Picură-mi şi mie razele sfinţite ale gândului luminos, Jertfitu-Te-ai mai mult decât toţi pentru dragostea Fiului Tău, Pentru aceasta eşti Icoană a mucenicilor şi Biruitoare asupra celui rău.Cântarea a patra

Mustrat-ai cu îndrăzneala Adevărului pe cei ţinuţi în înşelăciune, Şi ai vădit necredinţa lor, înfruntând cu bărbăţie ploaia de hule, de mâinile cele pornite spre rele ale celor fărădelege ai fost ucis, dar mâna Tatălui te-a încununat, fiind cel dintâi mucenic al lui Iisus.

Pe Hristos L-ai văzut stând de-a dreapta Tatălui Celui Nevăzut,Şi chipul tău strălucea ca un soare luminat de Soarele neapus, glasul Duhului a grăit prin tine rugăciunea de iertare, arătând tuturor urmarea lui Hristos întru luminare.

Bucură-te, rază a păcii dumnezeieşti, Sălaş al tainelor celor îngereşti, liman al celor înviforaţi, mângâierea celor săraci.

Slavă...

De slava Ta se înspăimântează heruvimii cei cu ochi mulţi, Şi serafimii aprinşi de dor îşi îndreaptă gândul spre cele neajunse, fă-ne şi pe noi vrednici de împărtăşirea de slava celor sfinţi, ca să privim în oglinda sufletului cele de gând necuprinse.

Şi acum...

Luminează sufletul meu cu raza rugăciunii Tale, Şi mă povăţuieşte Curată, la calea cea mântuitoare, Împreună cu Sfântul Mucenic Ştefan roagă-Te cu stăruinţă, ca să ni se dea nouă cuvânt a Te lăuda cu cuviinţă.Cântarea a cincea

În slujba diaconiei ai fost rânduit de înţelepciunea Cuvântului, Şi te-ai făcut sprijinitor văduvelor şi sălaş curat al Duhului, pe cei săraci ai hrănit şi din izvorul Duhului te-ai adăpat, pe noi, cei însetaţi de Adevăr, ne adu la Împărat.

Mers-ai mai înainte, ca să deschizi calea cetelor de mucenici, ce aveau să te urmeze, trecând şi ei prin cumplite munci, pe noi, cei slăbiţi de păcate, ne luminează cu candela rugăciunii, ca întru curăţia minţii să ajungem în sălaşurile Luminii.

Bucură-te, oglindă a frumuseţii Cuvântului, floare a mucenicilor plină de mireasma Duhului, izvor al înţelepciunii luminătoare, arătarea tainelor celor sfinţitoare.

Slavă...

Vas al răutăţii făcându-mă eu, mă înspăimânt de judecată, dar tot cele rele săvârşesc din obişnuinţa cea spurcată, cu gânduri potrivinice mântuirii mă înfăţişez înaintea Ta, Şi lipsindu-mi răbdarea, mă las biruit de pornirea cea rea.

Şi acum...

Din pântcele Tău curat a ieşit pâinea cea dumnezeiască, care hrănind pe toţi, Îi aduce în Împărăţia cerească, ca o Maică adapă-ne şi pe noi din izvorul milostivirii, ca stingând flacăra patimilor, să aflăm odihna izbăvirii.Cântarea a şasea

Văzut-ai cerurile deschise, căci vrednic erai de minune, Şi având inima deschisă ai grăit dumnezeiască rugăciune, "Nu le socoti lor păcatul acesta", ai strigat către Părintele ceresc, căci cuprins de dragostea curată, nu puteai gândi nimic necreştinesc.

Cel dintâi ai intrat prin uşa muceniciei mântuitoare, descuind cu cheia rugăciunii mila cea prisositoare, rugăciune îndelungă fă pentru luminarea noastră, ca cel ce eşti luminat de raza Duhului cu lumină cerească.

Bucură-te, icoana cea luminată a înţelepciunii, soarele cel dulce grăitor al tainelor Treimii, luminarea minţilor celor nepricepute, nădejdea izbăvirii de cugetele nesmerite.

Slavă...

Pe mucenicul Tău l-ai arătat ca pe un soare prealuminat, trimite-ne razele rugăciunilor lui în chip prea curat, ca mulţumire să-Ţi aducem Ţie, purtătorului de grijă sfântă, cercetează-ne pentru mijlocirile lui cu bucuria cea smerită.

Şi acum...

În peştera smerită ai născut pe Împăratul slavei netrecătoare, Şi darurile magilor ai primit şi a păstorilor smerită închinare, cu acoperământul gândurilor iubitoare ai acoperit pe Fiul Tău, Şi în scutec L-ai înfăşat, aducând-I însă cinstire ca Unui Dumnezeu.Cântarea a şaptea

Cei cuprinşi de mânie cu pietre au ucis pe propovăduitorul Pietrei vieţii, dar acesta i-a întâmpinat cu rugăciunea, chiar înainte de ceasul morţii, Şi pe noi mucenice, ne pomeneşti înaintea tronului Treimii, ca cel ce cu minunile luminezi marginile lumii.

Izvor de înţelepciune te-ai arătat, tâlcuind cele dumnezeieşti, dar cei întunecaţi de patimă nu au luat în seamă cele cereşti, cu picăturile rugăciunilor tale umple şi vasele inimilor noastre, ca să ne arătăm şi noi vrednici cugetători de cele luminoase.

Bucură-te, carte a însemnărilor dumnezeieşti, oglindă a frumuseţilor duhovniceşti, palat al sfinţeniei celei adevărate, vas al darurilor celor luminate.

Slavă...

În patul a multor păcate zăcând, sunt lipsit de haina mântuirii, dar şese-mi din rugăciunile Sfinţilor Tăi veşmântul nepătimirii, nu am străbătut marea pocăinţei şi în valurile păcatelor m-am înecat, tinde-mi Stăpâne, mână de ajutor ca să ajung la limanul cel luminat.

Şi acum...

De frumuseţea curăţiei Tale foarte s-a minunat Gavriil, cel luminat, căci întru Tine S-a odihnit lumina veşnică a Marelui Împărat, de razele milostivirii Lui învredniceşte-ne şi pe noi, alungă viforul ispitelor şi ruşinează îndrăzneala celor răi.Cântarea a opta

Ca un înger ai strălucit, văzând slava Treimii, Şi în oglinda inimii ai zugrăvit icoana iubirii, cu blândeţe te-ai aplecat spre cei înunecaţi la minte, Şi iertare ai cerut pentru ei, fiind cu totul luminat de virtute.

Cetele cereşti s-au minunat de îndrăzneala mărturisirii tale, Şi te aşteptau cu bucurie, ca să te întâmpine pe luminata cale, Hristos frumos a împodobit creştetul tău cu strălucită cunună, iar acum strălucind ca un dimant, trimiţi nouă cerească lumină.

Bucură-te, podoabă a mucenicilor lui Hristos, cunună sfinţită a tot gândul cel luminos, icoana cea strălucită a virtuţii, izvorul înţelepciunii cinstit de toţi sfinţii.

Slavă...

Icoana frumuseţii Tale negrăite ai arătat-o ucenicului iubit, care mărturisindu-Te înaintea iudeilor, moarte a primit, pe noi, cei prăfuiţi cu multe feluri de păcate cumplite, cu roua Duhului ne şterge, ca să ne arătăm icoane sfinţite.

Şi acum...

În braţele Tale ai purtat pe Soarele slavei adevărate, Şi L-ai arătat lumii ca Prunc iubitor al smereniei curate, chipul pocăinţei adevărate arată-l şi în oglinda sufletelor noastre, ca să strălucească mai apoi şi slava vederilor celor luminoase.Cântarea a noua

Saul, cel întunecat la minte de neştiinţă, s-a făcut părtaş omorârii, dar pentru rugăciunile tale a fost miluit şi a venit către Izvorul iubirii, Şi nouă, celor ce mult am greşit cu faptele răutăţii, ne soleşte întoarcere către Adevărul vieţii.

Mărturisirea ta iubitoare o ai pecetluit cu sângele mucenicesc, Şi ne-ai lăsat nouă tesamentul iertării, urmând Fiului ceresc, cu blândeţea cuvintelor tale, ca şi cu o cheie, deschise inimile noastre, ca lesne să iertăm pe cei ce ne aduc vătămări primejdioase.

Bucură-te, Îngerul cel luminat al lui Hristos, propovăduitorul adevărului luminos, treapta cea dintâi a muceniciei, vasul cel cinstit al vredniciei.

Slavă...

Mult greeşind înaintea Ta, suntem străini de calea îndreptării, dar când necazurile ne copleşesc, alergăm la ruga mângâierii, mult Milostive, nu Te întoarce de la rugăciunea robilor Tăi, treci cu vederea nevrednicia noastră, despărţindu-ne de cei răi.

Şi acum...

Ca o Maică stând cu îndrăzneală înaintea Fiului iubit, roagă-L să ne întărească pe temelia gândului smerit, povara patimilor o ridică de la cei ce Te cinstesc pe Tine, Şi înconjoară inima noastră cu legătura de desăvârşire.Cântarea a zecea

Cu diadema dreptăţii a fost încununat capul tău cinstit, iar acum cu îngerii te veseleşti în hora Fiului iubit, nu ne uita nici pe noi, cei cuprinşi de multe ispite, risipeşte valurile durerilor, prin mijlocirile cele sfinte.

Ca cel ce străbaţi pământul, îmbrăţiându-l cu raza minunilor, dă luminare şi sufletelor noastre, ca un stâlp al doririlor, mângâie inimile cele întristate, întărindu-le pe piatra iubirii, ca unul ce omorât prin pietre, ai rămas neclintit în mărturisirea Treimii.

Bucură-te, piatra cea tare a credinţei, izvorul cel limpede al umilinţei, scara nevoinţelor duhovniceşti, sălaşul virtuţilor dumnezeieşti.

Slavă...

Pietrele rugăciunii mucenicului Tău să ni se facă scară de mântuire, pe care urcând, să ne izbăvim de cumplita deznădăjduire, risipeşte întristarea ce cuprinde sufletul meu întru legăturile durerii, Şi raza nădejdii fă să-mi răsară, ca să mă izbăvesc de povara nemângâierii.

Şi acum...

Împreună cu cetele mucenicilor roagă-Te Împărăteasă prea sfinţită, ca să ne izbăvim noi de întunericul patimilor şi de viaţa cea nelegiuită, arată-ne pe noi mai jertfitori şi râvnitori ai plinirii legii iubirii, ca să ne arătăm vrednici urmaşi ai slujitorilor Treimii.
Săpt. a-V-a
după Paşti

Sapt.19
din an

Ziua 137
din an

SFINŢII ZILEI


• Sf. Apostoli Andronic şi Iunia
• Sf. Mc. Solohon şi a celor împreună cu el sfinţii mucenici Pamfamir şi Pamfilon
• Cuv. Părinţi şi fraţi Nectarie şi Teofan, ctitorii Mănăstirii lui Varlaam din Meteor

Citeşte şi ascultă
sinaxarul zilei  AICI

EVANGHELIA ZILEI

(a Samarinencei)

Ioan IV, 5-42


În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de călătorie, şedea lâ ... Citeşte mai mult »

APOSTOLUL ZILEI

(glas 4, voscr. 7)

Fapte XI, 19-30


În zilele acelea, Apostolii, cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor. Şi era ... Citeşte mai mult »

ŞTIRI


22-28 octombrie 2016: moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan aduse din Grecia la Bucureşti, spre închinare, cu ocazia pelerinajului la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.Programul Bisericii noastre:
- în timpul săptămânii, zilnic 9-18;
- în sărbători religioase, sâmbăta și duminica, Sf. Liturghie 9-13;
- vineri seara Acatist sau Sf. Maslu ora 17.
Pentru orice urgențe, în caz de biserică închisă, vă rugăm să îl sunați pe Părintele la telefon 0723.657.27010 mai 2015, Termoli, Italia - moment istoric: slujba arhierească românească la moaştele Sf. Ap. Timotei (ucenicul Sf. Ap. Pavel), cu participarea Preasfinţitului Părinte Siluan - Episcop ortodox al Italiei şi Preasfinţitului Părinte Timotei - Episcop ortodox al Portugaliei şi Spaniei.2022 - Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la NeamțDATA SF. PAŞTI


Anul


LINKURI UTILE


METEO


25 ° C

seninvizitatori