RUGĂCIUNILE DE DIMINEAŢĂDupă ce te scoli şi te speli, adunăţi gândurile, alungă toate grijile lumeşti, fă-ţi semnul Sfintei Cruci şi, cu evlavie şi fără grabă, rosteşte, mai întâi de toate, Rugăciunile începătoare

Şi urmează cu rugăciunile de mai jos:

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din somn pat şi din pat m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi. Deci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieşte (de 12 ori).


RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA TREIME


Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelunga-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt în mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! (cu închinăciuni)


PSALMUL 50, AL LUI DAVID

CREZUL SAU SIMBOLUL CREDINTEIRUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL HRISTOS


Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Îndepărtează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.


ALTĂ RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL HRISTOS


Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult Milostive şi mult-Îndurate;
Care pe cei drepţi îi iubeşti şi pe cei păcătoşi îi miluieşti;
Care pe toţi îi chemi la mântuire întru făgăduinţa bunătăţilor ce vor să fie;
Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale;
Sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte-le, cugetele îndreptează-le, gândurile curăţeşte-le şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul cele din rele şi durere.
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povătuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
Învredniceşte-ne, Doamne, îin ziua aceasta, fără de păcat săa ne pazim noi. Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat si preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învată-mă îndreptările Tale. Binecuvântat eşti, Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea; Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvinte: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin.


RUGĂCIUNI DE POMENIRE ŞI DE CERCETARE A CUGETULUI


Pentru Biserică: Mai întâi, adu-Ţi aminte, Doamne, de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai agonisit-o cu scump sângele Tău; Înnoieşte-o întăreşte-o, răspândeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar dezbinările ei le potoleşte (o închinăciune).

Pentru părinţi şi rudenii: Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei (numele), pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după duh şi dupa trup şi pe prieteni şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume (o închinăciune).

Pentru morţi: Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi, părinţii mei (numele), fraţii, surorile şi toate rudeniile mele după duh şi dupa trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. Dăruieşte-le împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi, îndulcirea Ta cea fără de sfârşit şi fericita viaţă (o închinăciune).

Pentru tine însuţi: Mântuieşte-mă, Doamne, miluieşte-mă şi iartă-mi tot ceea ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie şi m-am smintit şi nebuneşte m-am abătut, ca un netrebnic, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta purtare de grijă (o închinăciune).
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maică a lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul tău.


Apoi, de vei avea timp, râvnă şi nevoie sufletească, rosteşte şi ceea ce crezi din Rugăciunile la toată vremea şi la felurite trebuinţe, atât cât socoteşti că-ţi va de alinare şi de ajutor.


Apoi:

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU


Preasfânta mea Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, izgoneşte de la mine, smeritul şi netrebnicul robul tău, deznădejduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi de toate gândurile cele spurcate, cele hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele, că singur sunt şi neputincios. Şi mă izbăveşte de rele şi de aduceri aminte şi năravuri şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. Că binecuvântată eşti de toate neamurile şi preacinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de 40 ori).

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.


Copyright © 2012-2022 Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti. Toate drepturile rezervate.