PRAVILA DE RUGĂCIUNE "BOGORODICINAIA"
(rugăciune a Sfântului Sefarim de Sarov către Născătoare de Dumnezeu)
(adică citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către Arhanghelul Gavriil
ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu).Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.


Această pravilă a fost dată de Maica Domnului însăşi în veacul al VII-lea şi odinioară era săvârşită de către toţi creştinii. Mai pe urmă însă a fost dată uitării. Această pravilă se face în mânăstirea din Diveevo a Sfântului Serafim de Sarov, în fiecare zi.

Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit de acestă pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau acestă pravilă.
Citirea de 150 de ori a rugăciunii «Bogorodicinaia» îi aduce creştinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui şi cât de eficient este ajutorul acordat de Ea; în cele mai dificile împrejurări şi cu totul pe neaşteptate, Ea ne-a întins mâna Sa izbăvitoare...

Citirea de 150 de ori a rugăciunii «Bogorodicinaia» îndepărtează mânia lui Dumnezeu şi chiar verdictul judecătorului Cunoscător-de-inimi este amânat.


O, ce mare îndrăzneală! «Bogorodicinaia» din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne ridică; cu acestă rugăciune nicicând nu vom pieri, în foc nu vom arde, cei tulburaţi sufleteşte ne vom tămădui, cei întinaţi cu păcatele ne vom curăţi, cei omorâţi de patimi vom învia şi vom cânta cu bucurie: « Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te!»La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile:
Tatăl nostru:

«Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.
Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.»

Uşa milostivirii:
«Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.»

Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc şi de mântuire:
«Mântuieşte, Doamne, pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi pre toti fiii lui duhovniceşti şi pre fraţii noştri întru Hristos şi pre toate rudeniile cele după duh si după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boale. Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin»

Apoi, după fiecare 10 rugăciuni citim «Uşa milostivirii», după care ne rugăm la Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia cu cuvintele noastre, adăugând următoarele cereri:

După primele 10 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte şi păzeşte pre toţi creştinii dreptmăritori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pre cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru.

După 20 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i si întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi (numele).

După 30 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l si păzeşte-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele lui rugăciuni, miluieşte-mă pre mine, păcătosul.

După 40 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiţi şi bolnavi robi ai Tăi (numele).

După 50 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile.

După 60 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi.

După 70 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

După 80 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornică, către Tine.

După 90 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare şi osârdnice.

După 100 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pre mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.

După 110 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreste-mă cu credinţă şi luminează ochii mei întunecaţi cu păcatele.

După 120 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inima avântate spre mântuire.

După 130 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

După 140 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfârşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.

După 150 rugăciuni:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să-mi fii mie, Maica a lui Dumnezeu, zid nebiruit şi protectoare puternică, nu mă respinge pre mine, păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperământ, căci Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor.


La sfârşitul Pravilei de rugăciune rostim:
«Cuvine-Se cu adevărat să Te fericim pre Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pre Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.»

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfâantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:
Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pre mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut.

«Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, ca ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.»

Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi Te roagă pentru robul Tău. Doamna şi Stăpână a îngerilor şi Maica a creştinilor, ajută-mi mie robului Tău.

O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te Mireasă nenuntită.
Bucură-Te, bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi.
Bucură-Te hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi.
Bucură-Te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită.
Bucură-Te, sfintenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt.
Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor.
Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pre Tine.

Preasfântă Stăpâna mea, păzeste-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pre mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit. Ca prin mijlocirea şi ajutorul Tău, mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmasul văzut şi nevăzut, umblând cu placere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot sfânt numele Tău în vecii vecilor. Amin

Bucură-Te, Cea plină de har!
Bucură-Te, Ceea ce esti preafericită!
Bucură-Te, Cea preabinecuvântată!
Domnul este cu Tine!


Copyright © 2012-2022 Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti. Toate drepturile rezervate.