RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE SPOVEDANIE


Ascultă-mă, Domnul meu şi Ziditorul meu, ascultă-mă iarăşi pe mine, păcătosul şi nevrednicul robul Tău, că de multe ori Ţi-am făgăduit să-mi schimb viaţa mea cea rea şi nicidecum nu am schimbat-o. Greşit-am, Doamne, greşit-am şi cunosc greşelile mele şi îmi pare rău că le-am făcut, şi mi-e ruşine să vin înaintea feţei Tale, ieşind, de atâtea ori din cuvântul meu şi nepărăsindu-mă de păcătele mele. Şi ce voi să zic pentru nemulţumirea mea cea mare, şi unde mă voi duce? Atâtea strâmbătăţi ce am făcut! Către Tine vin, Stăpânul meu mult milostive, şi cad cu multa îndrăzneală la picioarele Tale, de vreme ce vad ca pentru păcătele mele ai primit înjositoarea moarte pe cruce şi chemi pe păcătoşi prin Scripturile Tale către Tine să strigi cu gura Ta: Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi scoate afară. Drept aceea, Doamne, primeşte-mă şi pe mine nevrednicul şi-mi iartă toate păcatele şi-mi dă harul Tău şi binecuvântarea Ta, pentru mare şi nemăsurată milostivirea Ta. Că eu sunt foarte căit; căci am greşit înaintea Ta şi am mâniat bunătatea Ta cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, cu voie şi fără de voie. Drept aceea, de astăzi înainte făgăduiesc cu adevărat, cu darul şi cu ajutorul Tău, să nu mă mai întorc la greşelile mele cele dintâi, alegând mai bine moartea, decât să calc vreuna din poruncile Tale. Şi hotărăsc să Te ascult şi acum şi pururea, şi să mă închin numelui Tău celui Sfânt, dulcele meu Iisus, şi să Te măresc în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

D
oamne, Iisus Hristoase, Dumnezeul meu, Cel pe pentru păcatele mele ai primit ocară pe cruce şi chemi pe păcătoşi la Tine zicând: Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară, primeşte-mă şi pe mine, nevrednicul. Iartă-mi toate păcatele şi-mi dă harul Tău şi binecuvântare Ta, întru mila Ta cea mare şi nemăsurată: cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin

După ce ţi-ai socotit păcatele, bine şi cu de-amănuntul, şi ţi-ai făcut şi cercetarea cugetului, porneşte către părintele tău duhovnic.

Înaintea duhovnicului să îngenunchezi, să-ţi faci cruce, să-ţi pui mâinile cruciş pe piept şi să zici:

B
inecuvintează, părinte, ca să-mi pot mărturisi deplin păcatele.

Apoi să zici aşa:

E
u, păcătosul, mă mărturisesc lui Dumnezeu celui Atotputernic, Preacuratei Maicii Sale şi tuturor sfinţilor şi tie, părinte, celui ce eşti în locul lui Dumnzeu, căci de la spovedania cea mai de pe urmă (aici să-ţi aduci aminte vremea când te-ai spovedit) adeseori şi mai mult am păcătuit, dar mai ales mă aflu vinovat cu acestea (Aici să-ţi spui toate păcatele. Iar după ce le vei fi mărturisit pe toate, să zici):
Pentru acestea şi pentru toate pe care le-am făcut, îmi pare rău din toată inima, că eu cu acestea am mâniat pe Dumnezeu cel bun, care este bunătatea cea nespusă şi vrednic de a fi iubit mai presus de toate şi în tot chipul. Cu adevărat făgăduiesc, cu mila şi cu ajutorul Lui, că mă voi îndrepta, şi nici pe acestea nu le voi mai face, nici altele.RUGĂCIUNI DUPĂ SPOVEDANIE


Tropare

C
ât va fi de temută judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc aducându-se, cărţile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia, cine-mi va lumina întunericul, de nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?

Lacrimi dă-mi, Dumnezeule, ca oarecând femeii celei păcătoase şi mă învredniceşte să ud picioarele Tale, care m-au scos din calea rătăcirii, şi ca pe un mir de bună mireasmă să-Ţi aduc viaţă curată, agonisită mie prin pocăinţă, pentru ca să aud glasul Tău cel dorit: Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Neînfruntată nădejde având în tine, Născătoare de Dumnezeu, mă voi mântui; folosinţa ta agonisind, Preacurată, nu mă voi teme. Izgoni-voi pe vrăjmaşii mei şi îi voi înfrânge. ântru neasemuitul tău acoperământ îmbrăcându-mă ca într-o platoşă, şi întru ajutorul tău cel puternic rugându-mă, strig către Tine, Stăpână: Mântuieşte-mă cu rugăciunile tale şi mă scoală din întunecatul somn, spre a ta slavă,cu puterea Celui ce S-a întrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu

RUGĂCIUNEA ÎNTÂIA
D
oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorul înţelepciunii şi al harului, deschide buzele mele, ale păcătosului, şi mă învaţă cum se cuvine şi pentru ce se cade să mă rog. Că Tu eşti Cel ce ştii mulţimea cea mare a păcatelor mele. Iată, cu frucă stau înaintea Ta. Îndreptează-mi viaţa, Cel ce îndreptezi toată zidirea cu cuvântul, şi cu puterea cea nespusă a înţelepciunii, Cel ce eşti liman celor înviforaţi, şi arată-mi calea pe care voi merge. Dă cugetelor mele duhul înţelepciunii Tale, nepriceperii meme duhul înţelegerii. Cu duhul temerii de Tine umbrează-mi faptele şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele; cu Duh stăpânitor întăreşte gândul meu dintru alunecare. Pentru ca în toate zilele fiind îndreptat spre cele de folos, cu Duhul Tău cel bun, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale şi pururea să-mi aduc aminte de mărită venirea Ta, care va cerceta faptele noastre. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUA
D
oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, mult-milostive, multumescu-Ţi că, prin mărturisirea către duhovnicul meu părinte, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul, să iau de la Tine iertarea păcatelor mele, ca David, cel care a zis: Juratu-m-am şi am pus ca să păzesc judecaţile dreptăţii Tale. Făgăduiesc înaintea Ta, cu voinţa întreagă a sufletului meu, că mai bine aleg să mor decât să mai fac de acum înainte vreun păcat de moarte şi să mă amărăsc cu ceva bunătatea Ta cea nemărginită. Dar de vreme ce voinţa mea este neputincioasă de sine singură şi fără ajutorul Tău, ca să rămân până la sfârşit neschimbat în această hotărâre, dă-mi, Doamne, să petrec cealaltă vreme în pace şi întru pocainţă şi să dobândesc întru această viaţă darul Tău, iar în cealaltă, fericirea de veci. Pentru rugăciunile Preabinecuvântatei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.


Copyright © 2012-2022 Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti. Toate drepturile rezervate.