RUGĂCIUNEA CEASURILOR
(a Sfântului Ioan Gură de Aur)


Câte un stih, drept rugăciune, pentru fiecare oră din zi şi din noapte, sau toate laolaltă.

Pentru ceasurile zilei:
Doamne, primeşte-mă întru pocăintă.
Doamne, nu mă lăsa.
Doamne, nu mă duce în ispită.
Doamne, dă-mi cuget bun.
Doamne, dă-mi lacrimi şi umilinţă şi aducere amintere de moarte.
Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate păcatele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare.
Doamne, dă-mi răbdare şi voie nebiruită şi blândeţe.
Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea.
Doamne, învredniceşte-ma să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi sa fac întru toate voia Ta.
Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase.
Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie întru mie, păcătosul, voia Ta. Că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Pentru ceasurile nopţii:
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc.
Doamne, izbăveşte-mă de chinurile veşnice.
Doamne, de am greşit, fie cu mintea, fie cu gândul său cu cuvântul său cu lucrul, iartă-mă.
Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită.
Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea.
Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, milueşte-mă, văzând neputinţa sufletului meu.
Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun.
Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi harul Tău, să pun început bun.
Doamne, stropeşte-mă inima mea cu roua harului Tău.
Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, robul Tău, ruşinatul şi necuratul, întru împărăţia Ta. Amin


RUGĂCIUNE LA ÎNCEPEREA LUCRULUI


Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început, Tu eşti Cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Tu ai zis şi prin gura fericitului Pavel apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Şi iarăşi Tu ai zis cu preacurată gura Ta: Fără de Mine nu puteţi face nimic. Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvarşesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.


RUGĂCIUNE DUPĂ SFÂRŞIREA LUCRULUI


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc şi Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine; şi iarăşi zic căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea fată de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Si mă învredniceşte în toate zilele vieţii mele să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şsi în vecii vecior. Amin.


RUGĂCIUNILE DE LA VREMEA MESEI


Înaintea gustării de dimineaţă:
T
atăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâine noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi îin ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

După gustarea de dimineaţă:
C
uvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvităa fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

La amiază:
T
atăl Nostru, Care eşti în ceruri...

După masa de la amiază:
M
ulţumim Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte. Amin.

Seara, înainte de cină:
M
ânca-vor săracii şi se vor săatura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Amin.

Seara, după cină:
V
eselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrul mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-s-a peste noi lumina fetei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea din rodul grâului, al vinului şi al untului-de-lemn, ce s-au înmultit. Cu pace ne vom culca şi vom adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi, întru nădejde ne-ai asezat.


RUGĂCIUNE CARE SE CITEŞTE IN FIECARE POST


Dumnezeul nostru, nădejdea tututot marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte a întocmit, prin Legea Ta cea Veche si Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudam şi Ţie ne rugăm: întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă, spre mântuirea numelui Tău cel sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor şi biruinţă asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bunăplăcere înainte Ta întru toate zilele vieţii noastre. Că ţie e cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul Tău, binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi păzitor şi să mă ferească nevătămat de toată reaua întâmplare. Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire, să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa mea să proslăvesc preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.


RUGĂCIUNE LA VREME DE CĂLĂTORIE


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostrum, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul Tău, binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi păzitor şi să mă ferească nevătămat de toată reaua întâmplare. Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa mea să proslăvesc preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.


RUGĂCIUNE LA TIMP DE BOALĂ


Sfantă mare mucenită a lui Hristos, Filofteia, ne rugăm ţie cu genunchii plecaţi şi cu lacrimi fierbinţi. Adu-ţi aminte de neputinţa firii omeneşti, care cuprinde şi împresoară pe tot muritorul, de la nastere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuti şi noi, smeriţii, şi neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El Însuşi te-a preamărit şi te-a trimis în această ţară, ca s-o aperi şi s-o păzeşti de toate răutăţile.
Aşa, Sfântă mare muceniţă a lui Hristos, Filoftee, milostiveste-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor şi spre noi, care cădem cu genunchii plecaţi şi cerem, prin rugăciunile cele sfinte, ajutor şi mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci ştim, Sfântă muceniţă, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcie, prigoniri de la vrăjmaşi, neploaie la vreme şi alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimeasca şi cei nevinovaţi din pricina noastră. Fie-ţi milăa şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ţie: Bucură-te fecioară, mare muceniţă Filofteia. Amin.


RUGĂCIUNE LA NECAZURI ŞI SUPĂRĂRI


Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi ape intrat-au păna la sufletul meu - dar întru Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoşti pricina răului ce mă bântuie. La Tine, deci, scap şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi a birui a toate ispitele ce mă invăluie - că Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă înălţam, Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh. Amin.


RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE VRĂJMAŞI


Doamne, invaţă-mă să-Ţi cunosc mărirea şi bunătatea. Dă-mi inima curată şi lesne iertătoare şi căinţa pentru supărările ce-am făcut altora. Fă să am dragoste creştinească si să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca Ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjmaşul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica şi de se va rătăci, îl voi povaţui.
Doamne, eu nu sunt decât un om neputincios. De aceea, ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântăarile Tale peste vrăjmaşii mei şi întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferinţele şi neodihna ce-mi vin de la ei şi ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să vieţuim pe pămant cu pace, cu bucurie, şi să-Ţi zicem în unire, cu fata senină şi cu inima curată: "Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăam greşiţilor noştri". Că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.


RUGĂCIUNE PENTRU BINEFĂCĂTORUL TĂU


Dumnezeule al dragostei, Ţie sunt dator a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi ocrotirii, de care mă bucur. O, Cel ce eşti Izvorul tuturor bunătătilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste acela pe care inima mea îl cinsteşte şi îl iubeşte, peste robul Tău (numele). Apără-l de toate primejdiile ce bântuie viaţa muritorilor pe pământ. Făa să răsară asupra lui întotdeauna un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai suferinţelor din viaţa lui. Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale, povătuieşte-i paşii pe căi drepte, în scopul mântuirii şi al fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele suferinte să-i înnoureze fruntea şi să-i amărască inima. Nenoricirile lui să nu facă a i se cobori lacrimi în ochi, inima lui să nu fie jertfă întristărilor. Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasa zi de primăvară, viata lui să se asemene unui râu limpede şi lin, ce curge prin grădini înverzite şi pline de flori. Iar dacă va fi ameninţat de nenorocire, fii apărătorul şi ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu.
În orice parte va merge sau se va afla, umbreşte-l cu bunătatea si apărarea Ta. Dă-i Dumnezeul meu, toate plăcerile şi toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-l însotească şi să-l păzească în toate zilele lui şi, dupa o viaţă lungă, plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârsit, gătite tuturor celor ce lucrează virtutea. Amin.


RUGĂCIUNE LA ZIUA NUMELUI


Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea să-Ţi mulţumesc cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat? Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar al bunătătii Tale, care m-a păzit până acum, mă sprijineşte în necazuri şi-mi întâmpină trebuinţele. Tu eşti Cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi paşii mei în calea binelui şi mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale, când mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; când cad, Tu mă ridici; şi când păcătuiesc, Tu mă întorci şi-mi deschizi părinteştile Tale braţe. O, cât de multe sunt datoriile mele către Tine, pentru că mi-ai dat viaţăa şi mi-ai dat in toate zilele semne despre părinteasca Ta bunătate si ingrijire. Plin, aşadar, de vie recunostinţă, Ţie îţi închin toate zilele vieţii mele, şi mai ales aceasta zi de sărbătoare pentru mine, şi mă rog cu umilintă ca bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieţii mele, şi mai ales această zi de sărbatoare pentru mine, şi mă rog cu umilinţăca bunătatea Ta săa nu mă părăsească în tot timpul vieţii mele, şi înţelepciunea Ta să mă povăţuiască totdeauna în calea binelui şi fericirii, pentru rugăciunile şi mijlocirile sfântului (numele sfântului al cărui hram porţi) şi al Preacuratei Maicii Tale. Amin.


RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE
PENTRU BINEFACERILE PRIMITE DE LA DUMNEZEU


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsuratăa milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu fricăa şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îti multţmesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte, să-mi dăruiesti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNEA SOŢILOR UNUL PENTRU ALTUL


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învăţat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte de vrăjmaşii văzuţi şsi nevăzuţi pe soţul meu (soţia mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună pană la moarte. Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, ca să-si poată îndeplini datoriile după voia şi poruncile Tale. Fereşte-l (o) de ispitele pe care n-ar fi îin stare să le poarte. Întăreşte-l (o) în dreapta credinţă şsi în dragoste desăvârsită, ca să lucrăm împreună faptele bune şi să ne tocmim viaţa după sfintele Tale aşezări şsi porunci. Că a Ta este stăpânirea şi puterea în veci. Amin.


RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR PENTRU COPII


Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în fata lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta şi deci naşterea de fii, cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate, ca neincetat să reverşi harul Tău şi să Te milostiveşti asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruieşti. Umple-i de înţelepciune şi pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi, să le fie călăuze şi povătuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări, în veci. Amin.


RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINŢI


Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuterniceşti florile şi verdeaţă de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, şi sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer şi pe pământ şi pe toate le păstrezi prin dragoste şi milă, revarsă, mult-Îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab şi umilit care se închină ţie, bunătate şi darul Tău, şi iubire şi milă peste părinţii mei, peste mai-marii mei şi peste toti aceia care se ostenesc pentru mine şi care m-au ajutat vreodată cu sfatul şi bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile şi ajutorul cel venit de la Tine şi revărsat asupra lor prin rugăciunile şi prin dragostea mea fiască. Îţi vorbeşte, Părinte, inima mea de fiu (fiică), şi ştiu că Tu cunoşti lăuntrul nostru şi că nu Te vei întoarce de la inima mea, atat de dăruita tuturor acelora pentru care mă rog; dăruieşte-mi, Doamne, înţelepciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri şi nici în bucurie, învăţătura Ta, cum că "binecuvântările părinţilor întăresc casele fiilor", şi iarăşi: "cunună bătrânilor sunt fiii lor şi fală fiilor sunt părinţii lor". Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate şi bunule Părinte, întăreşte-mă să cresc înaintea feţei lor cu temerea de Tine şi cu ruşinea de oameni, pentru ca, prin curătirea de orice rਤu, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat şi prin setea de orice virtute, viaţa mea să fie spre mântuirea mea şi a lor. Că Tu eşti Doamne, Cel ce odinioară ai zis: "Lăsaţi copiii să vină la mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor", şi Ţi-ai pus dumnezeieştile Tale mâini peste capetele lor şi i-ai binecuvântat. Însuţi Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, şi ajută-mi să fac bucurie părinţilor mei şi să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârşind numai ce este bun şi plăcut Ţie, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNE PENTRU FRAŢI ŞI SURORI


Doamne, Ţie mă rog pentru fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea), dându-le lor sănătate, viaţă lungă şi darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale şi să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum până la capătul vieţii, să ne iubim şi să cinstim unii pe alţii; căci ce este mai bun şi mai frumos decât a vieţui fraţii împreunăa! Aşa, Doamne, ascultă rugaciunea noastră şi milostiv fii nouă, ca bun şi iubitor de oameni eşti şi Tie mărire înălţam: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNE PENTRU CEI ADORMIŢI


Pomeneşte, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii celei ce va săa fie au adormit, părinţi şi fraţi ai noştri şi pe toţi cei care întru dreapta credinţa s-au săvârşit, şi iartă-le lor toate greşelile pe care cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul le-au săvârşit şi-i aşeaza pe ei, Doamne, în locuri luminoase de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea şi unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac. Dăruieşte-le lor şi noua împărăţia Ta şi împărtăşirea bunătăţilor Tale cele negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii Tale celei nesfârşite şi fericite
Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna adormiţilor robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţam, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cu sfinţii odihneşte Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.


Copyright © 2012-2022 Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti. Toate drepturile rezervate.